Rozmowa z Panią Mariolą Zmudzińską, Burmistrz Gminy Żukowo

Jakie problemy gminy – Pani zdaniem – powinny zostać rozwiązane w pierwszej kolejności?

Podstawą dobrze funkcjonującej gminy jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb jej mieszkańców. Jedną z nich jest zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W tym kontekście konieczne jest uporządkowanie stanu naszych dróg. Nie brakuje odcinków wymagających pilnej modernizacji. Są też drogi po remoncie, w przypadku których należy zweryfikować jakość wykonanych prac. Dostaję liczne sygnały od mieszkańców w tej kwestii i każdej takiej sprawie wraz z pracownikami urzędu przyglądamy się skrupulatnie. Chciałabym, żeby podejmowane przez gminę inwestycje w tym temacie opierały się na długofalowym planie. Dlatego podejmujemy działania dotyczące opracowania rankingu dróg, uwzględniającego m.in. stan wszystkich dróg w gminie, poziom ich obciążenia ruchem drogowym, ich wykorzystanie do komunikacji publicznej, czy fakt, że stanowią one drogi tranzytowe przez gminę.

Ranking posłuży do wypracowania długoterminowej strategii modernizacji i remontów dróg oraz dzięki realizowanym na jego podstawie inwestycjom pozwoli stworzyć sieć dróg gminnych z podziałem na te priorytetowe, podstawowe, uzupełniające i marginalne. Realizacja całości tego przedsięwzięcia potrwa lata, ale właściwe ustalenie priorytetów co do remontowanych i modernizowanych dróg, przyniesie jasność zasad, oczekiwań i możliwości, dając tym samym odczuwalną poprawę warunków życia mieszkańców gminy. Ponieważ drogi to nasz dojazd do szkoły, pracy czy lekarza, a tym samym jest to tak ważna kwestia bezpieczeństwa życia. Równie ważny jest dostęp do bieżącej wody.

Co roku latem, przy okazji dłużej utrzymujących się dni bez opadów, powraca problem niedoboru wody. Niskie ciśnienie wody lub wręcz jej brak w znacznym stopniu utrudnia podstawowe czynności domowe. Liczę jednak, że i z tym problemem skutecznie się uporamy. Zamierzam podejmować dalsze działania dotyczące rozwoju infrastruktury wodociągowej, uwzględniając przy tym nie tylko nowe ujęcia czy zbiorniki wody, ale również modernizację istniejących sieci, by zwiększyć ich przepustowość. Warto przy tym pamiętać, że w ciągu ostatnich 10 lat gęstość zaludnienia w gminie znacząco wzrosła, co przekłada się na zwiększenie zapotrzebowania na wodę. I w tym temacie konieczne jest długofalowe planowanie, ale i nadrobienie zaległości.

(…)

Więcej w czasopiśmie „Świat Elit” nr 3/2024

Magazyn „Świat Elit” w wersji elektronicznej (PDF) kupisz TUTAJ