KLAUZULA INFORMACYJNA
– OSOBY OTRZYMUJĄCE MAGAZYN „ŚWIAT ELIT”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest magazyn „Świat Elit”, adres redakcji: Al. Solidarności 104, 01-016 Warszawa.

2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych wobec braku takiego obowiązku prawnego. W sprawach danych osobowych możecie kontaktować się Państwo pod adresem e-mail: admistrator@swiatelit.com.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej zarówno w sposób wyraźny, jak i dorozumiany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawarł lub zawrze w przyszłości umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres otrzymywania przez Państwa kolejnych numerów „Świata Elit”, a po jego zakończeniu do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym do czasu upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. Macie Państwo prawo do:

1)  żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,

2)  sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

3)  usunięcia przetwarzanych danych,

4)  żądania ograniczenia przetwarzania danych,

5)  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO,

6)  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; w takim przypadku czynności związane z wyrażoną zgodą nie będą mogły być dalej wykonywane; wszystkie czynności przetwarzania dokonane do czasu cofnięcia zgody pozostają ważne i zgodne z prawem.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

 

Dokumentacja ochrony danych osobowych w „Świecie Elit”