Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

                                      

„Otwarci na Pacjenta. Otwarci dla Pacjenta”

Wirtualna debata ekspercko-systemowa

4 lutego 2021 r.

 

 

Nowotwory w Unii Europejskiej i w Polsce

Co 9 sekund rozpoznaje się w Unii Europejskiej nowy przypadek zachorowania na raka.

Każdego roku diagnozę choroby nowotworowej słyszy tu 3,5 mln osób.

Rak jest drugą, po chorobach układu krążenia, najczęstszą przyczyną zgonów w państwach wspólnoty  europejskiej,  stając  się  dramatem  pacjentów  i  ich  bliskich.  Zachorowalność    i śmiertelność z powodu nowotworów stanowi ogromny ciężar dla systemów opieki zdrowotnej i społecznej, obciąża budżety rządowe oraz negatywnie wpływa na wydajność oraz wzrost gospodarki, w tym na zdrowie pracowników w UE.

Koszty  opieki  onkologicznej  ponad  dwukrotnie  wzrosły  w  porównaniu  do  1995  roku   i wynoszą 103 mld EUR.

Jeśli nie podejmiemy skutecznych działań do 2035 r., liczba przypadków zachorowań może się podwoić i choroby nowotworowe staną się główną przyczyną śmierci w Unii Europejskiej.

Można jednak uniknąć 40% wszystkich przypadków zachorowań, jeżeli zostaną wdrożone zalecenia, mające na celu zmniejszenie ryzyka, przedstawione w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem.

Rak   to   jedna   z   wielu   chorób   niezakaźnych,   które   mają   wspólne   czynniki   ryzyka,   a to oznacza, że skuteczne jej zapobieganie i kontrolowanie przyniosłoby korzyści większości obywateli.

Zachorowania na nowotwory mają nie tylko wpływ na los poszczególnych osób, lecz także na krajowe  systemy  opieki  zdrowotnej  i  systemy  socjalne,  budżety  państw  oraz  wydajność i wzrost gospodarczy, w tym także zdrowie pracowników. Dane wskazują, że pilnie trzeba podnieść efektywność systemów opieki zdrowotnej i poprawić ich zdolności dostosowawcze oraz zwiększyć dostępność świadczeń. W szczególności ważne jest wspieranie państw członkowskich, które najbardziej potrzebują prowadzenia polityki opartej na zgromadzonych danych,   tak    by    wszyscy    obywatele    UE    mieli    dostęp    do    skutecznej    profilaktyki i opieki onkologicznej1.

Onkologia  jest jednym z głównych priorytetów  Komisji  Europejskiej w dziedzinie zdrowia.   4 lutego 2020 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie tego planu, na konferencji pod hasłem „Europejski Plan Walki z Rakiem – Mierzymy Wyżej” (Europe’s Beating Cancer Planlet’s Strive For More)2. Europejski Cancer Plan proponuje działania na każdym kluczowym etapie choroby nowotworowej:

  • profilaktyka: zapobieganie nowotworom jest najprostszym i najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia zachorowalności na raka w UE. Środki zapobiegawcze mogą obejmować lepszy dostęp do zdrowej diety i szczepień; środki ograniczające czynniki ryzyka środowiskowego, takie jak zanieczyszczenie i narażenie na działanie substancji chemicznych; badania i zwiększanie świadomości;
  • wczesne wykrywanie i diagnoza: środki zwiększające szanse na lepsze wyniki zdrowotne, za sprawą wczesnej diagnostyki, mogą obejmować poszerzenie zakresu populacji docelowej, objętej badaniami przesiewowymi w kierunku raka; większe wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i wsparcie techniczne na rzecz państw członkowskich;
  • leczenie i opieka: środki mające na celu poprawę opieki nad chorymi na raka i wyniki leczenia chorób nowotworowych mogą być przeznaczone na lepszy dostęp do wysokiej jakości leczenia    i    korzystanie    z    nowych    terapii;    zapewnienie    dostępności i przystępności cenowej podstawowych leków; innowacje i badania naukowe;
  • jakość życia: środki zapewniające możliwie najlepszą jakość życia pacjentom chorym na raka, osobom, które wygrały walkę z rakiem oraz opiekunom mogą obejmować środki, mające na celu poprawę sytuacji zawodowej; zapobieganie dyskryminacji; zapewnienie opieki paliatywnej i wymianę najlepszych praktyk3.

Polska ma jeden z najwyższych wskaźników zapadalności na nowotwory w Europie (476.4/100 000). Każdego roku diagnozę tę słyszy 160 tys. Polaków, a ok. 100 tys. umiera   z powodu choroby nowotworowej. Zajmujemy ostatnie miejsce w UE pod względem wskaźnika przeżywalności. W naszym kraju żyje około 1 mln osób, u których zdiagnozowano lub wyleczono nowotwór, a prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych 5 lat liczba pacjentów onkologicznych może wzrosnąć o 15%, zaś w perspektywie 10 lat o 28%.

Jeszcze zanim rozpoczęła się epidemia COVID-19 wyniki leczenia nowotworów były w Polsce gorsze niż w innych krajach UE mimo znaczącej poprawy jaka nastąpiła w ostatnich latach.

 

1 https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_pl

2 https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20200204_en

3 https://ec.europa.eu/poland/news/200204_cancer_pl

 

Głównym problemem jest późne zgłaszanie się do lekarza: tylko ok 20-30 % nowotworów jest u nas wykrywanych we wczesnych stadiach. W innych krajach Europy Zachodnie, USA, Kanadzie i Australii proporcje są odwrotne – tam dotyczy to 80% osób.

Na niesatysfakcjonujące wyniki ma wpływ, poza późną zgłaszalnością niepokojących objawów, także niedofinansowanie całej służby zdrowia, w tym onkologii oraz fakt, że polski pacjent ma dostęp tylko do 50% najbardziej skutecznych leków onkologicznych zarejestrowanych w UE.

Wydatki na ZDROWIE per capita w 2019 ( w EUR):

UE (średnia) 2572

 

Polska 1511
Czechy 2323
Niemcy 4505
Szwajcaria 5241
Albania 659

 

Rozwiązania systemowe 2020

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program wieloletni na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Celem nadrzędnym NSO jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej, a także zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach oraz poprawa jakości życia w trakcie i po ukończonym leczeniu4.

Miniony rok był pierwszym rokiem funkcjonowania NSO, która nakreśliła ponad 90 zadań na okres kilku lat. Jednym z nich było uchwalenie ustawy o Funduszu Medycznym stanowiącym wsparcie dla procesu leczenia chorób onkologicznych i chorób rzadkich. W ramach FM wyodrębniono 4 filary: inwestycyjny, profilaktyczny, lekowy i świadczeń.

2020 r. to także czas, w którym nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu Ratunkowego Dostępu

do Technologii Lekowych upraszczające ów dostęp i dające większą decyzyjność klinicystom.

Nowym  rozwiązaniem  jest  wyodrębnienie  listy  terapii  innowacyjnych  oraz  listy  terapii o wysokiej skuteczności klinicznej.

Jednym z założeń NSO jest to by w najbliższej dekadzie polski pacjent uzyskał dostęp do 90% nowoczesnych leków zarejestrowanych w UE. Ze względu na specyfikę chorób nowotworowych, ważne jest by stało się to jak najszybciej!!!

 

COVID-19. Dług Zdrowotny w onkologii

Z perspektywy pacjentów chorych na nowotwory kontekst pandemii COVID-19 jest olbrzymim zagrożeniem. Sytuacja epidemiologiczna nie powinna być przesłanką do zahamowania diagnostyki i procesu leczenia. Każdy pacjent ma prawo do rozpoczęcia i kontynuowania terapii przeciwnowotworowej. Dotyczy to także pacjentów z podejrzeniem nowotworu – oni


4
Narodowa Strategia Onkologiczna. Ministerstwo Zdrowia Dostępne: https://www.gov.pl/web/zdrowie/naro- dowa-strategia-onkologiczna

również nie powinni pozostać bez opieki. Obecnie najwyższym priorytetem jest zachowanie bezpieczeństwa i prawidłowości wielospecjalistycznego, radykalnego leczenia chorych na nowotwory. Organizacje pacjentów informują, że większość centrów onkologii i szpitali zajmujących się leczeniem onkologicznym ma problemy z prowadzeniem świadczeń diagnostycznych i leczniczych. Według danych NFZ liczba wykonanych endoskopowych zabiegów przewodu pokarmowego w lecznictwie zamkniętym we wrześniu 2020 r. wyniosła ok. 2,5 tys. i zmniejszyła się ponad trzykrotnie w porównaniu z wrześniem 2019 r. (ok. 8,2 tys.). Liczba badań endoskopowych przewodu pokarmowego (kolonoskopii) w AOS we wrześniu 2020 r. wyniosła ok. 11 tys. i zmniejszyła się ok. dwa i pół razy w porównaniu z wrześniem 2019 r. (ok. 28 tys.).

Tymczasem szybkie rozpoczęcie terapii może spowodować całkowite wyleczenie. W czasie pandemii należy o tym pamiętać i przekraczać barierę lęku. We wszystkich ośrodkach onkologicznych stosowany jest ścisły reżim sanitarny. Nie ma więc powodu by obawiać się wizyty u onkologa!!!

Pamiętajmy, że przez telefon nie zdiagnozuje się nowotworu. Gdy objawy nie ustępują konieczna jest wizyta u lekarza. Tu liczy się  Czas.  W  przypadku  chorób  nowotworowych o Życiu decyduje szybkość interwencji.

Pamiętając o tym, jakie  znaczenie ma dla pacjenta onkologicznego dostęp do diagnostyki       i metod leczenia zalecanych przez standardy kliniczne polskich towarzystw naukowych, należy raz jeszcze podkreślić poprawę w dostępie do nowoczesnych terapii w latach 2018-2020. Jednocześnie nie może umknąć naszej uwadze fakt, że polscy chorzy onkologiczni czekają na dostęp refundacyjny do nowych, mogących decydować o ich życiu, terapii.

Rok 2021 ma być w planach Ministerstwa Zdrowia Rokiem Profilaktyki.

Według przeprowadzonej przez WHO symulacji kosztów, inwestycja w promocję zdrowia    i w prewencję w wysokości 11,4 BLN USD przyniosłaby oszczędności w kwocie ok. 100,4 BLN USD, które można byłoby przeznaczyć na leczenie  chorych  i  każdego  roku  ocalić  życie 3,7 milionów ludzi.

 

Kontakt: Anna Jasińska – Rzecznik Medycznej Racji Stanu, tel. +48 734 439 122,

e-mail: jasinska@greencomm.pl

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.