Reklama

W maju 2014 wybieramy nowy skład Parlamentu Europejskiego, w tym 51 polskich eurodeputowanych. Ponieważ wiedza o tej ważnej instytucji Unii Europejskiej jest stosunkowo niewielka oto kilka informacji na ten temat.

Unia Europejska początkowo posiadała Zgromadzenie Parlamentarne, organ o charakterze doradczym. Oficjalnie zmiana nazwy na Parlament Europejski dokonana została w traktacie zwanym Jednolitym Aktem Europejskim w 1986 r. Do 1979 r. członkowie Parlamentu Europejskiego nie pochodzili z wyboru, tylko z nominacji parlamentów krajowych.

Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa 5 lat i nie może on być rozwiązany przed upływem kadencji. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się według różnych systemów. W ponad 20 krajach Parlamentu Europejskiego cały kraj jest jednym okręgiem wyborczym np. we Francji, Holandii czy Szwecji. W niektórych krajach są regionalne okręgi wyborcze np. w Belgii, w Niemczech, Włoszech czy w Hiszpanii. Polska ma kuriozalny system wyborczy, będąc krajem jednolitym posiada aż 13 okręgów wyborczych. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się we wszystkich krajach w tym samym terminie i są tajne, powszechne i bezpośrednie. Czynne prawo wyborcze do Parlamentu Europejskiego przysługuje każdemu obywatelowi Unii Europejskiej, który ma ukończone 18 lat i nie został pozbawiony praw wyborczych w kraju, z którego pochodzi. Obywatel Unii Europejskiej, który zamieszkuje inny kraj nie będąc jego obywatelem ma prawo do głosowania.

Parlament Europejski liczy 766 posłów. Liczba posłów poszczególnych krajów w Parlamencie Europejskim jest proporcjonalna do liczby mieszkańców. Najliczniejszą reprezentację mają Niemcy – 99 posłów. Najmniej m.in. Malta – 6 posłów. Polskę reprezentuje 51 posłów.

 

Zakres władzy Parlamentu Europejskiego stopniowo rozszerzał się. Obecnie Parlament Europejski ma trzy podstawowe funkcje: kontrolną, legislacyjną i budżetową. Współpracuje z organami wykonawczymi Unii Europejskiej, a także ma prawo współdecydowania w pewnych sprawach.

Kompetencje kontrolne określone są w Traktacie Rzymskim i obejmują m.in. zgłaszanie ustne i pisemne pytań adresowanych do Komisji Europejskiej, dyskusję nad dorocznym sprawozdaniem ogólnym, zajęcie stanowiska wobec rocznego budżetu oraz ocenę pracy komisarzy. Komisja Europejska przedstawia Parlamentowi Europejskiemu swój roczny program działania oraz roczne sprawozdanie ze swojej działalności. W ten sposób Parlament Europejski może retrospektywnie oceniać pracę Komisji. Z punktu widzenia formalnego Parlament Europejski może doprowadzić do jej dymisji. Ale w praktyce jest to trudne ponieważ wniosek taki wymaga większości, dwóch trzecich głosujących przy obecności ponad połowy eurodeputowanych. Parlament Europejski nie może odwołać poszczególnego komisarza. Prowadzi to często do frustracji w Parlamencie Europejskim.

Więcej w numerze

Foto: www.sxc.hu
Longin Pastusiak

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo