Reklama
Rozmowa z Bernardem Błaszczykiem, dyrektorem RDOŚ w Katowicach

zmiany_klimatu_1W 2012 roku został pan regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w Katowicach. Jakie zadania stoją przed instytucją, którą pan kieruje?
Bardzo ogólnie rzecz ujmując rolą dyrekcji jest troska o to, aby zrównoważony rozwój oznaczał mądre koegzystowanie człowieka i przyrody. Naszym obowiązkiem jest zapobieganie działaniom szkodliwym dla środowiska już na poziomie planowania inwestycji – „filtrowanie” tych dobrze od źle zaplanowanych. Wydajemy decyzje środowiskowe dla inwestycji strategicznych, bierzemy również udział w postępowaniach prowadzonych przez samorządy dla pozostałych przedsięwzięć. Z drugiej strony, nasza instytucja odpowiada za tworzenie i likwidację form ochrony przyrody oraz za ochronę i zarządzanie rezerwatami i obszarami Natura 2000 w regionie.

Jakie są najważniejsze problemy dotyczące ochrony środowiska w tym właśnie regionie?
Wbrew potocznemu przekonaniu województwo śląskie, kojarzone głównie z terenami zdegradowanymi w wyniku działań przemysłu, poszczycić się może wieloma miejscami o naprawdę dużej wartości. Specyfika przyrody naszego regionu polega na tym, że w ogromnej większości przypadków, to, co najbardziej wartościowe, przyrodniczo wzięło swój początek w przeszłej działalności człowieka. Dobrym przykładem jest tutaj cały obszar Doliny Górnej Wisły, który stał się ostoją dla licznych gatunków ptaków dzięki istniejącym tu już od średniowiecza stawom hodowlanym. Dokładnie tak samo jest w przypadku cennych przyrodniczo muraw kserotermicznych na obszarach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ich istnienie nierozerwalnie związane jest z tradycyjną gospodarką rolną i wypasaniem zwierząt. Jednocześnie trudno zaprzeczać, że ciągle mamy co robić i stale potrzebujemy wsparcia finansowego na likwidację szkód wyrządzonych środowisku. Cały czas mamy tutaj miejsca wpisane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na listę bomb ekologicznych, znaczne ilości zdegradowanych terenów poprzemysłowych, nagromadzone przez lata odpady przemysłowe, których mnóstwo zalega na składowiskach, często aktywnych termicznie zwałowiskach czy hałdach. Niszczą one nie tylko nasz krajobraz, ale stanowią także zagrożenie dla wód podziemnych, powierzchniowych i gleb. Konieczna jest ich sukcesywna likwidacja i jednocześnie budowa nowoczesnych instalacji gwarantujących działalność przemysłową nieszkodzącą środowisku.

Więcej w numerze
fot. archiwum prywatne

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo