Reklama
zarzadznie_skutecznoscia_01Są w naszym kraju miejsca, gdzie warto mieszkać, inwestować i żyć. I to nie tylko ze względu na bogatą przyrodę, ładną okolicę, brak zgiełku i hałasu dużego miasta, ale także ze względu na panujące tu idealne warunki inwestycyjne. Wszystko to, w połączeniu ze skutecznym zarządzaniem, komplementarnością załatwiania spraw oraz ogromną dynamiką rozwoju, sprawia, że gmina Lesznowola, bo o niej mowa, to dobry adres.
Gmina Lesznowola to gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim. Leży w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, granicząc z nią od swojej wschodniej strony. Takie walory jak: bliskość stolicy, dogodne szlaki komunikacyjne, atrakcyjne tereny inwestycyjne, rekreacyjne oraz warunki sprzyjające rozwojowi budownictwa mieszkalnego, sprawiają, że gmina przeżywa dynamiczny rozwój.
Powierzchnia gminy Lesznowola wynosi 6917 ha, a na jej terenie mieszka ponad 15 tys. ludzi. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na tym terenie to około 4 tys. mniejszych i większych firm.
Gmina Lesznowola wyróżnia się spośród innych gmin położonych w południowej części województwa mazowieckiego. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że będzie pełnić ważną rolę jako nowoczesny ośrodek produkcyjny i usługowy, koncentrujący nowoczesny przemysł z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego.

zarzadznie_skutecznoscia_03Profesjonalna gmina
Lesznowola jest jedną z nielicznych gmin w Polsce o najwyższym stopniu zaawansowania planu przestrzennego zagospodarowania (98% terenu gminy). Nowo uchwalone plany przewidują wielofunkcyjny rozwój zabudowy mieszkaniowej i rezydencjonalnej, jedno- i wielorodzinnej, rekreacyjnej i sportowej oraz wszechstronnej działalności gospodarczej nieuciążliwej dla środowiska.
Zachowanie zrównoważonego rozwoju gminy oraz ochrona wszystkich elementów środowiska naturalnego stały się strategicznymi zadaniami gminy Lesznowola.
Wymogiem czasu spowodowanym chęcią życia w przyjaznym i czystym środowisku była konieczność budowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Dzięki samorządowym inwestycjom i przeznaczeniu znacznych środków na rozwój infrastruktury technicznej, uzbrojenie terenów w kanalizację i wodociągi, sieć dróg − stworzono dogodne warunki inwestorom, a mieszkańcy żyją w czystym środowisku.
Na początku 2004 roku Rada Gminy uchwaliła „Strategię Rozwoju Gminy Lesznowola do 2020 roku”. Według zapisu strategii misja gminy jest następująca:
„Lesznowola to nowoczesna, ekologiczna gmina, kierująca się zasadami zrównoważonego rozwoju, krajowy lider tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, budująca swoją przyszłość w oparciu o walory położenia geograficznego, bardzo dobry stan infrastruktury i wysoki poziom przedsiębiorczości.
Lesznowola ma dalsze rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo-usługową, która może powstać na działkach w pobliżu głównych arterii drogowych. Największe tereny pod inwestycje przemysłowe znajdują się w Marysinie, Łazach, Wilczej Górze, Zamieniu i Starej Iwicznej.
Do rekreacji i wypoczynku najlepiej nadają się lasy w okolicach Magdalenki i Wilczej Góry oraz doliny Utraty. Przyroda i zabytki zabezpieczone są zapisami dotyczącymi Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, które nakazują dbałość o krajobraz. Naukowcy twierdzą, że gmina Lesznowola należy do terenów relatywnie mało zanieczyszczonych”.

zarzadznie_skutecznoscia_02Blisko natury
Lesznowola może poszczycić się ogromnymi połaciami leśnymi. Bogate okoliczne lasy tworzą tutaj niepowtarzalny klimat, sprzyjający rekreacji. W Magdalence przeważają siedliska borów sosnowych i borów mieszanych z domieszką dębów i brzóz. Można spotkać tu także pojedyncze okazy pochodzącej z Ameryki Północnej sosny Banka. Las magdaleński zmienia się wraz z porami roku. Wiosną zachwyca łanami kwitnących zawilców, przylaszczek i konwalii, latem kusi dojrzałymi jagodami i jeżynami, a jesienią zaprasza na grzyby i spacery wśród kwitnących wrzosowisk.
Gmina Lesznowola to dobre miejsce do rozwijania przedsiębiorczości – atrakcyjne dla inwestorów, a dzięki ekologicznie czystym, wygodnym i ciekawym warunkom otaczającej infrastruktury jest również przyjazne dla stałych mieszkańców.
Tempo rozwoju gminy zostało wielokrotnie zauważone i nagrodzone. Od 1999 roku Lesznowola corocznie znajduje się w czołówce Złotej Setki Samorządów, uzyskując tytuł „Mistrza Zrównoważonego Rozwoju”.

INWESTYCJNY ZAKĄTEK
Gmina Lesznowola wyróżnia się pod wieloma względami. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że będzie pełnić ważną rolę jako nowoczesny ośrodek produkcyjny i usługowy, koncentrujący nowoczesny przemysł z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego. Niepowtarzalne zalety gminy dla inwestorów krajowych i zagranicznych to: bliskość Warszawy, doskonała lokalizacja (wzdłuż trasy Warszawa - Kraków i Warszawa - Tarnobrzeg), linia kolejowa (Warszawa - Kraków), zmiana planu ogólnego zagospodarowania gminy z priorytetem dla działalności gospodarczej oraz mieszkaniowej (atrakcyjne tereny inwestycyjne), zaawansowana budowa infrastruktury technicznej i społecznej i rozbudowana sieć telekomunikacyjna. Nie bez znaczenia jest także oferowany tu wysoki standard usług świadczonych przez Urząd Gminy.
Gmina szczególnie zainteresowana jest inwestycjami w zakresie mieszkalnictwa, hotelarstwa, usług, oświaty, komunikacji, turystyki i rekreacji oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Wyjątkowo preferowani są inwestorzy, dzięki którym powstają kolejne miejsca pracy.

Medale i nagrody
Medale zawsze nadają prestiż i podkreślają wartość nagradzanych podmiotów. Oprócz tego, dla Lesznowoli stanowią także świetny drogowskaz dla inwestorów.
Lesznowola zdobyła wszystkie możliwe nagrody w rozstrzygniętym w lipcu 2004 roku rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom”, tzn. pierwsze miejsce w kategorii „Zarządzanie rozwojem”, pierwsze miejsce w kategorii gmin do 15 tys. mieszkańców oraz nagrodę specjalną im. Aleksandra Paszyńskiego za najlepsze zarządzanie finansami i rozwojem.
Także w roku 2004 gmina otrzymała certyfikat „Lider zarządzania w samorządzie” oraz tytuł „Mazowiecki Lider Ekologii”. Wielkim wyróżnieniem była nagroda J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla Urzędu Gminy w Lesznowoli w Konkursie „Edukacja Samorządowa” oraz „Złoty Laur Edukacji Samorządowej”.
W październiku 2005 roku gmina otrzymała tytuł „Gmina Fair Play 2005 − Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”, wyróżnienie oraz tytuł „Złota Lokalizacja Biznesu”, a rok wcześniej przyznano Lesznowoli tytuł oraz statuetkę „Gmina Fair Play 2004”.
W lutym 2004 roku Gmina została zaproszona jako jedyna w województwie mazowieckim do wzięcia udziału w akcji społecznej „Przejrzysta Gmina”, a w grudniu otrzymała dyplom i certyfikat „Przejrzysta Gmina”. Kompleksowe działania samorządu na rzecz poprawy środowiska naturalnego, podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej społeczeństwa przyniosły Lesznowoli kolejne wyróżnienie w VI edycji konkursu ekologicznego „Gmina Przyjazna Środowisku” 2005 oraz wyróżnienie w konkursie „Ekologiczna Gmina Przyjazna Środowisku i Edukacji Ekologicznej”. Ponadto Lesznowola w rankingu wskazującym poziom życia w gminach wiejskich zajęła piątą lokatę w skali całego kraju.
W grudniu ubiegłego roku uzyskała I miejsce w konkursie „Gmina Przyjazna Oświacie” oraz wyróżnienie w konkursie „Grunt na medal”. W ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez I Program Telewizji Polskiej Maria Jolanta Bałtycka-Wąsik została wybrana „Wójtem Roku 2001”. Doceniono jej największe osiągnięcia na rzecz swojej gminy. Co więcej, pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik za wybitne dokonania i inicjatywy na rzecz rozwoju demokracji lokalnej otrzymała wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. W grudniu 2005 roku Kapituła II edycji ogólnopolskiego konkursu wyłoniła spośród nominowanych polskich samorządowców w kategoriach powiatowej, miejskiej i gminnej – Najlepszego Samorządowca Roku 2005. W kategorii gmin najlepszym Samorządowcem Roku 2005 została właśnie pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik – wójt gminy Lesznowola. Kapituła w uzasadnieniu werdyktu podkreśliła: wzorowe zarządzanie gminą, znaczną ilość pozyskiwanych środków finansowych i inwestycyjnych, bogatą ofertę oświatową, kulturalną i sportową dla mieszkańców gminy, wyjątkowe zaangażowanie w życie społeczno-gospodarcze społeczności lokalnej, wprowadzenie wielu rozwiązań i udogodnień w urzędzie mających na celu poprawę obsługi interesantów oraz lokalnych przedsiębiorców, różnorodną profesjonalną promocję gminy.
W marcu 2006 Gmina Lesznowola otrzymała Zintegrowany Certyfikat Jakości Zarządzania Mister Poland ©Europartner oraz tytuł „Honorowy Promotor Polski”, a pani Maria Jolanta Batycka-Wasik − wójt gminy i pani Hanna Kosik − przewodnicząca Rady Gminy otrzymały „Tytuły Osobiste”.

Niewątpliwie uzyskane tytuły i wyróżnienia podnoszą konkurencyjność gminy, promując współpracę między mieszkańcami, przedsiębiorcami i samorządem. Gmina szczyci się bogatą historią, tradycją, znacznym dorobkiem kulturalnym i gospodarczym. Życzliwość, duży potencjał intelektualny, brak napięć i konfliktów społecznych to atuty świadczące o tym, że Lesznowola jest z całą pewnością gminą, którą warto zobaczyć i w którą warto inwestować − to gmina z przyszłością.

MA

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo