Reklama
ROZMOWA Z GENERAŁEM BRONI BRONISŁAWEM KWIATKOWSKIM DOWÓDCĄ OPERACYJNYM SIŁ ZBROJNYCH RP
dowodzenie_operacyjne_03Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej powstało 1 lipca 2004 roku. Pełną zdolność operacyjną osiągnęło 1 lipca 2005 roku na trwałe wpisując się w system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.
Jaką rolę pełni Dowództwo Operacyjne?

Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych RP jest organem dowodzenia wojskami w operacjach połączonych, misjach pokojowych, operacjach ratowniczych, humanitarnych oraz działaniach prowadzonych w celu zapobiegania aktom terroru i ich skutkom, jak również wykonywania zadań w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiada także m.in.: za szkolenie i zgrywanie dowództw i sztabów komponentów rodzajów sił zbrojnych wydzielonych do przeprowadzenia operacji połączonej.

Po ponad 5 latach funkcjonowania Dowództwo zanotowało na swym koncie wiele sukcesów. Które z nich uważa Pan za najważniejsze osiągnięcia?
Trudno mówić o własnych sukcesach. Na pewno jest wiele wyzwań, które stoją przed nami. Dowództwo Operacyjne to nowy i młody element w strukturze dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP utworzony na wzór większości państw NATO w celu rozdzielnia funkcji „force providera” od „force usera”. Inaczej mówiąc, dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych szkolą wojska, a na wypadek kryzysu i wojny przekazują wydzielone siły w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego, który dowodzi wojskami w operacji.
Niewątpliwym sukcesem było przygotowanie dowództwa i sztabu Dowództwa Operacyjnego w tak krótkim czasie i osiągnięcie pełnej zdolności bojowej do kierowania operacją połączoną. Potwierdzeniem tego jest przygotowanie i przeprowadzenie w tym czasie przez Dowództwo Operacyjne dwóch największych w Siłach Zbrojnych ćwiczeń operacyjnych z wydzielonymi komponentami wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych oraz elementami Układu Pozamilitarnego – ANAKONDA ’06 i ANAKONDA ’08.
Dowództwo Operacyjne od 2005 roku sprawnie realizuje kierowanie narodowe Polskimi Kontyngentami Wojskowymi wykonującymi zadania poza granicami kraju. Przypomnę, że w tym czasie realizowaliśmy wiele trudnych zadań m.in.: wycofanie misji z Iraku, tworzenie od podstaw, kierowanie a następnie wycofanie misji w Afryce Środkowej w Czadzie, wycofanie misji ONZ z Libanu i Wzgórz Golan, tworzenie od podstaw i narodowe kierowanie najtrudniejszą – jak dotychczas – misję w Afganistanie. Sądzę, że wszystkie te zadania realizowane były i są na dobrym poziomie.

Jak ważne w codziennej pracy Dowództwa są doświadczenia z udziału w misjach pokojowych i stabilizacyjnych?
Misje pokojowe i stabilizacyjne to jedno z głównych źródeł zbierania wniosków i doświadczeń nie tylko dla Dowództwa Operacyjnego, ale przede wszystkim dla całych Sił Zbrojnych. Dowództwo Operacyjne dysponuje specjalnie w tym celu utworzonym Oddziałem Analiz i Wymagań Operacyjnych, który zajmuje się głównie zbieraniem, analizowaniem informacji z Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz przygotowywaniem wniosków i propozycji, które przekazujemy do wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych w celu ich wykorzystania w szkoleniu i przygotowywaniu kolejnych zmian Polskich Kontyngentów Wojskowych, jak również do przygotowywania propozycji, co do zmian w uzbrojeniu i wyposażeniu. Staramy się pozyskiwać do pracy w Dowództwie kadrę zawodową z dużym doświadczeniem w misjach poza granicami kraju, co pozytywnie wpływa na sprawne kierowanie kontyngentami.

Jak wielki wpływ na przebieg Pana kariery wojskowej miały doświadczenia misyjne?
Ogromny. Jednym z głównych zadań realizowanych przez Dowództwo Operacyjne w czasie pokoju, to narodowe dowodzenie wszystkimi misjami poza granicami kraju. To dzięki udziałowi w misjach pokojowych i stabilizacyjnych zdobyłem doświadczenie i umiejętności, które dziś mogę wykorzystać. Zdobyłem cenne doświadczenie jako dowódca kontyngentu w ramach misji pod auspicjami NATO i ONZ. Niezwykle ważne w mojej karierze były misje w Iraku, podczas których pełniłem funkcje Zastępcy Dowódcy Wielonarodowej Dywizji Centralno-Południowej, Szefa Szkolenia Armii Irackiej oraz Dowódcy VII zmiany Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe.
Jest Pan Kanclerzem Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego.

Jakimi kryteriami kieruje się Kapituła Orderu Krzyża Wojskowego przyznając to zaszczytne odznaczenie?
Order Krzyża Wojskowego ustanowiono z inicjatywy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 18 października 2006 roku. Nazwa orderu odpowiada historycznej nazwie najstarszego polskiego odznaczenia wojskowego Virtuti Militari. Dewiza Orderu - „Milito pro Patria” – „Walczę dla Ojczyzny” nawiązuje do szczytnych celów, jakie na przestrzeni wieków przyświecały kolejnym pokoleniom żołnierzy polskich. Order przyznaje Zwierzchnik Sił Zbrojnych – Prezydent RP. Kapituła opiniuje wnioski o jego nadanie. Order Krzyża Wojskowy to wyjątkowa nagroda przyznawana za wybitne czynny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa w czasie pokoju.

Jak często polscy żołnierze wykazują się takim bohaterstwem?
Od wieków polscy żołnierze słynęli z męstwa i odwagi. Koniec XX i początek XXI wieku to wzrost zaangażowania Wojska Polskiego w misje stabilizacyjne i pokojowe. Misjom tym towarzyszyły liczne sytuacje, w których nasi żołnierze wykazywali się niezwykłym męstwem i odwagą w czasie działań bojowych. Liczba 64 żołnierzy – Kawalerów Orderu Krzyża Wojskowego jest najlepszym dowodem ofiarności i męstwa jakie było i jest udziałem żołnierzy uczestniczących w misjach stabilizacyjnych i pokojowych.

Jakie wyzwania czekają Dowództwo Operacyjne w przyszłości?
Na przestrzeni ponad 5 lat funkcjonowania Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych na trwałe wpisało się w system dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP. Przed Dowództwem przyszłość, w której będzie wiele nowych wyzwań. W najbliższych latach niezwykle ważnym zadaniem Dowództwa Operacyjnego będzie utrzymanie zdolności do planowania i kierowania wydzielonymi siłami w operacji połączonej oraz kierowanie Polskimi Kontyngentami Wojskowymi w warunkach konfliktów asymetrycznych. Misja ISAF w Afganistanie pozostaje najważniejszym zadaniem dla naszych Sił Zbrojnych. Sukces w zapewnieniu bezpieczeństwa w tym kraju będzie dla nas ważnym sprawdzianem.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Marek KlimaszewskiGenerał broni Bronisław KWIATKOWSKI
Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu w 1973 roku. Przez 4 lata dowodził plutonem a następnie kompanią piechoty wchodzącą w skład 29 Pułku Czołgów w Żaganiu. Zdobył uznanie przełożonych i podwładnych – zdobył tytuł „Wzorowego Dowódcy”. Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego rozpoczął przygodę ze spadochronem w 6 Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie. Jako pierwszy polski oficer w roku 1992 ukończył studia podyplomowe w Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu, po których ukończeniu pracował w Oddziale Planowania Operacyjnego Zarządu Operacyjnego w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Kolejne lata służby związały go z Krakowem – Szef Oddziału Rozpoznania i Walki Radio-Elektronicznej Dowództwa Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Przez rok pełnił służbę jako dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNDOF w Syrii. Z misji tej powrócił ponownie do Krakowa tym razem na stanowisko dowódcy 6 Brygady Desantowo-Szturmowej, która jako pierwsza polska brygada realizowała zadania w ramach „Partnerstwa dla Pokoju”. Dowodząc Brygadą przygotował ją do działania zgodnie ze standardami NATO. Elitarny charakter Brygada potwierdziła w tym czasie dwukrotnie zdobywając „Znak Honorowy Sił Zbrojnych” wręczany przez Prezydenta RP. Wykonał 325 skoków spadochronowych. W 1998 roku mianowany na stopień generała brygady. Doświadczenia dowódcze wykorzystuje w pracy sztabowej jako Szef Sztabu Korpusu Powietrzno-Desantowego, a następnie jako Szef Sztabu 2. Korpusu Zmechanizowanego. W tym okresie zostaje odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W lipcu 2003 roku jako jeden z najbardziej doświadczonych oficerów obejmuje stanowisko Zastępcy Dowódcy Wielonarodowej Dywizji Centralno-Południowej w Iraku. Jego zasługi w tej misji docenia miesięcznik „Raport – Wojsko – Technika – Obronność” przyznając tytuł najlepszego dowódcy w Wojskach Lądowych. Za swoje zasługi zostaje odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od maja 2004 roku zostaje Zastępcą Dyrektora Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. W lutym 2005 roku ponownie zostaje skierowany do Iraku, tym razem przez Dowództwo Traktatu Północnoatlantyckiego na stanowisko Szefa Szkolenia Nowej Armii Irackiej w Bagdadzie. Po powrocie z Iraku w sierpniu 2005 roku jako generał dywizji obejmuje obowiązki Zastępcy Dowódcy 2. Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie. W lipcu 2006 roku po raz trzeci wyjeżdża do Iraku, tym razem jako Dowódca VII Zmiany Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe. Miesiąc później decyzją Ministra Obrony Narodowej został uhonorowany wpisem do Księgi Honorowej MON za udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych.
W uznaniu zasług oraz wykazanego bohaterstwa 11 listopada 2006 r. został odznaczony najwyższym współczesnym odznaczeniem – Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego z numerem 001. Jako najbardziej doświadczony w działaniach bojowych Polski Generał został w roku 2007 wyznaczony na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych („drugiego żołnierza RP”) i mianowany na stopień generała broni.
Generał Kwiatkowski jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich dowódców, posiada wysoki autorytet wśród żołnierzy, jak również dowódców NATO.

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo